Toimintasuunnitelma 2020-2021

L-PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020-2021

Suunnittelun lähtökohdat

Piirin ohjesäännön mukaan, piirin tarkoituksena on toimia piirin alueella toimivien rekisteröityjen lionsklubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä. Lisäksi piirin tarkoituksena on toimia läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin (Järjestö) ja Suomen Lions-liitto ry:n (Liitto) kanssa.

Piirin tarkoituksena on kannustaa klubeja niiden palvelutyössä sekä avustaa klubeja toteuttamaan kansainvälisiä ja valtakunnallisia palveluaktiviteetteja, joista erikseen päätetään Järjestön tai Liiton vuosikokouksissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa. Piiri hankkii ja jakaa alan tietoutta sekä järjestää koulutusta, erityisesti klubien virkailijoille, jäsentoimikunnille, uusille lioneille ja puolisoille. Lisäksi piiri järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Piiri voi julkaista vähintään kerran toimikaudessa piirilehden ja ylläpitää omaa verkkosivustoa.

Tässä toimintasuunnitelmassa on oleellisilta osilta huomioitu sekä Järjestön vuosiksi 2020-2023 määrittelemät kansainväliset strategiset tavoitteet että Liiton määrittelemät strategiset päämäärät ja keskeiset menestystekijät sekä Liiton toimintasuunnitelmat.

Toimikauden teemat

Kansainvälinen teema We Serve
Kotimainen teema Monta tapaa tehdä hyvää
Puheenjohtajan teema Me Palvelemme – kiitokset ajastasi
Piirin teema Me Palvelemme - yhdessä

Piirin päätavoitteet

Kansainvälisen Lions-järjestön strategiatyössä on lähdetty mm. siitä, että se kehittää uusia ja innovatiivisia keinoja tarjota ihmisille tehtäviä humanitaarisen palvelun piirissä Lions-järjestön sateenvarjon alaisuudessa.

Suomen Lions-toiminnan strategisissa päämäärissä vuosille 2020–2023 korostetaan mielenkiintoa herättävän julkisuuskuvan luomista ja yhteistyötä paikallisten ihmisten kanssa. Strategiassa painotetaan myös Liiton jäsenmäärän säilyttämistä yli 20 000 jäsenessä ja naisjäsenten osuuden nostamista 30 %:iin.

Piirin päätavoitteita ovat jäsenmäärän kasvu, klubien toiminnan kehittäminen, LCI Forward -ohjelman toteuttaminen, toimintaryhmämallin (GAT) käyttö piirissä ja klubeissa sekä LCIF:n monipuolinen huomioiminen.

Jäsenkasvu

Jäsenmäärän kasvattamiseksi keskitytään jäsenten pysyvyyteen, uusien jäsenten rekrytoimiseen ja pienien klubien tukemiseen. Myös LEO -klubin elvyttämiseen panostetaan.

Tavoitteena on saada toimikauden loppuun mennessä piiriin yhteensä 90 uutta jäsentä. Piiristä eroavien jäsenten enimmäismäärätavoite on 70.

Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa toimikauden aikana 3 % ja naisjäsenten osuus kokonaismäärästä nousee 30 %:iin.

Jäsenkasvua edistääkseen piiri auttaa ja rohkaisee klubeja uudistamaan toimintaansa.

Piiri osallistuu Liiton järjestämään jäsenhankintakampanjaan.

Kuvernööritiimi yhdessä piirin GMT-johtajan kanssa seuraa jäsenmäärän muutoksia ja suunnittelee siihen liittyviä toimenpiteitä. Piirikuvernööri tiedottaa jäsenmäärätilanteesta jokaisessa piirikirjeessä.

LCI Forward -ohjelma

LCI Forward -ohjelman tavoite on maailmanlaajuisesti kolminkertaistaa vaikutus laajentamalla humanitaarista palvelua. Tavoitteena on parantaa toimivuoteen 2020-2021 mennessä vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain.

Ohjelman palvelualueet ovat diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen, lapsuusiän syöpä ja näkökyky.

Piirissä palveluiden keskiöön nostetaan diabetes, ympäristö ja lapsuusiän syöpä, joihin liittyviä palveluprojekteja suositellaan tekemään klubeissa. Piirihallitukseen nimitetään ympäristövastaava.

Klubin toimintaa uudistetaan uusiella aktiviteeteilla sekä Haku-päällä kampanjan myötä

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä, GAT

Global Action Team –rakenne on Lions-järjestön toimintamalli, jolla saavutetaan LCI Forward –ohjelman tavoitteet. Rakenne merkitsee yhtenäistä toimintatapaa, viestintää ja raportointia kaikilla tasoilla. Erityisesti aktiviteettien raportoinnin merkitys korostuu.

Piirin GLT-, GMT- ja GST-johtajat tekevät yhteistyötä ja he toteuttavat suunnitelmia kehittää johtamisen taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa humanitaarista palvelua.. Koordinaattorit toimivat klubien ja moninkertaispiirin koordinaattorin välisenä yhteyshenkilönä. Piirikuvernööri toimii toimintaryhmän puheenjohtajana.

Piirin GLT-johtaja varmistaa, että piiri keskittyy korkealaatuisen johtamisen kehittämiseen ja kannustamiseen. Tavoitteena on, että jokainen klubi osallistuu koulutukseen. Tarjotaan erilaisia koulutuspaketteja klubille ajankohtaisista asioista.

Piirin GMT-johtaja varmistaa, että piiri keskittyy jäsenmäärän kasvattamiseen ja, että jokaisen klubin tarpeisiin vastataan.

Piirin GST-johtaja mahdollistaa jäsenille mahdollisimman hyvän jäsenyyskokemuksen tarkoituksenmukaisten palveluaktiviteettien kautta. Kannustetaan klubeja aloittamaan uusia aktiviteetteja kuten ympäristöteot.

Kansainvälinen säätiö Lions Clubs International Foundation, LCIF

LCIF on Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö. Säätiön tavoite on tukea lionsklubien toimintaa, kun ne palvelevat paikallisia yhteisöjään eri puolilla maailmaa ja toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia palveluprojekteja maailmanlaajuisen yhteisön tasolla.

LCIF:n tukemiseksi on meneillään kolme vuotta kestävä keräyskampanja. Arvio keräystavoitteesta toimikauden aikana on noin 20 euroa/jäsen.

Piiri kannustaa klubeja lahjoitusten tekemiseen, erityisesti Melvin Jones jäsenyyksiin ja kannattajajäsenyyksiin.

Piirin LCIF-koordinaattori palvelee Lions Clubs Internationalin säätiön suurlähettiläänä.

LCIF:n toimintaa tuodaan viestinnässä esiin.

Viestintä

Viestinnän tarkoitus on tukea tavoitteita ja toimintaprosesseja. Tavoite on, että klubit ja jäsenet saavat ajankohtaista ja oikea-aikaista tietoa useammasta eri lähteestä.

Piirin viestinnästä vastaa piirikuvernööri, joka yhdessä viestintävastaavan kanssa suunnittelee sähköisen viestinnän toteuttamista. Viestintävastaava hoitaa myös webmasterin tehtävät. Piirin viestintävastaava aktivoi klubeja viestintään ja uusien viestintäkanavien käyttämiseen.

Lapin Leijona -lehti julkaistaan entiseen tapaan. Lehti on yhteisten asioiden esittelyä ja näin ollen se palvelee mm. jäsenhankinnassa koko piiriä. Klubien osallisuutta ja vastuuta liittyen lehden tekemiseen ja siitä aiheutuvien kustannusten kattamiseen, korostetaan.

Piirikuvernööri julkaisee piirikirjeen jokaisen kuukauden alussa.

Koulutus ja perehdyttäminen

Piiri järjestää koulutukset jokaiselle klubin presidentille, sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille erikseen nimetyille GAT-johtajille ja LCIF-koordinaattorille. Koulutuksissa painotetaan erityisesti raportointijärjestelmä MyLCIn roolia sekä jäsentietojen että aktiviteettitapahtumien tallennuksissa.

Erityisesti panostetaan lohkonpuheenjohtajien koulutusta klubien toiminnan kehittämisessä

Liitto kouluttaa toimintaryhmän GAT-johtajat ja LCIF-koordinaattorit sekä muut avaintoimijat.

Tavoite on, että kaikki koulutuksiin nimetyt henkilöt saavat koulutuksen.

Muut aktiviteetit

Klubien omia aktiviteetteja jatketaan ja kehitetään.

Liiton ja järjestön palveluaktiviteetteja ovat:

 • Lions Quest -ohjelmaan toivotaan klubien ohjaavan vuosittain vähintään yhden toimijan
 • Rauhanjulistekilpailu tarjotaan peruskoulun 11-13 v koululaisille
 • Arne Ritari -säätiö saa rahansa adressien myynnistä ja klubit voivat hakea rahoitusta aktiviteetteihin
 • Nuorisonvaihto, klubien toivotaan lähettävän nuoria maailmalle
 • joulukortteilla ja
 • nuorisoarvoilla rahoitetaan liiton aktiviteettitoimintaa
 • Sri Lankan silmäsairaalan tukemista
 • Sri Lankan kummilapset

Pohjoiskalottitoimintaa jatketaan.

Kansainvälisten toimintojen vastuuhenkilö on piirin LCIF-koordinaattori.

Piirihallitus

Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri, rahastonhoitaja ja lohkojen puheenjohtajat.

Äänioikeus on hallituksen jäsenillä.

Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat.

Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös piirihallituksen asiantuntijajäsenille.

Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Piirin kokoukset

Piirihallituksen kokoukset

 • 29.8.2020 Autti
 • 14.11.2020 Kuusamo
 • 20.2.2021 Sodankylä
 • 24.4.2021 Rovaniemi
 • Vuosikokous
 • 24.4.2021 Rovaniemi
 • Melvin Jones- ja Arne Ritari-juhla (tarkentuu myöhemmin)
 • 24.4.2021 Rovaniemi

Muut kokoukset ja koulutukset

Muita kokouksia ja koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Pääasiassa ne toteutetaan sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Koulutukseen ja tiedottamiseen soveltuu Nettikoulutus - GoToWebinar (GTW).

Toimihenkilökoulutukset järjestetään erilliaen koulutussuunnitelman mukaan.

Klubivierailut ja klubien juhlat

Piirikuvernööri ja molemmat varapiirikuvernöörit jakavat klubivierailut niin, että jokaiselle tulee likimain saman verran vierailukäyntejä. Tavoite on, että tulevaisuudessa istuva piirikuvernööri on käynyt jokaisessa piirin klubissa ollessaan jossakin kuvernööritehtävässään.

Pääosa klubivierailuista toteutetaan syksyn aikana.

Klubien vuosijuhliin osallistuu piirin edustajana piirikuvernööri.

Katso toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan alla olevasta pdf:stä

Toimikauden teemat


Kansainvälinen teema: ”We Serve”

Kotimainen teema: ”Lions, monta tapaa tehdä hyvää”

Puheenjohtajan teema: ”Tekevä, näkyvä lion”

Piirin teema: ”Yhteistyössä on voimaa”